google-site-verification: google635daddddf888423.html

Yüksek Lisans Tez Savunma Süreci (2023-2024/Bahar)

11 Mart 2024 Pazartesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINDAN
Yüksek Lisans Tez Savunma Süreci
11.03.2024 Pazartesi

 
İçinde bulunduğumuz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tezini tamamlayarak jüri önünde savunabilecek durumdaki öğrencilerimizin, tez savunma öncesinde, esnasında ve sonrasında yapacağı işlemlerin Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından bildirilen prosedüre bağlı yürütülmesi çok büyük bir önem arz etmekte olup, bu duyuru öğrencilerimize yardımcı olmak maksadıyla hazırlanmıştır. 

Öncelikle,
Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Akademik Takviminin, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (Özellikle Madde 28 ve 29) ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitimi Yol Haritasının incelenmesi faydalı olacaktır. Burada verilen bilgilerin doğrultusunda,

A- TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİNDE: 

1- İlgili akademik takvimde belirtilen "Azami Süreleri Dolan Öğrenciler İçin Tez Savunma Sınavları Son Tarihi... " ifadesi, azami süre doldurulmadıysa bile yarıyıl içerisinde jüri önünde tez savunması yapabilmek için son tarihtir. Bu tarihe kadar tezini savunmayan öğrencinin tez savunması, azami süreyi dolduruncaya kadar bir sonraki yarıyıl içine devreder. Öğrenci bu tarihe kadar tez savunması gerçekleştirmeyi planlıyorsa,
Yüksek Lisans Tez Formatına göre hazırladığı tez çalışmalarını, tez savunmasının gerçekleştirilebileceği son günden bir müddet önce tez danışmanına teslim etmelidir. Buna göre, tez danışmanı tarafından, Ek-1'de verilen "Tez Savunması Danışman Onayı Kabul Formu (Form-35)" ve tez savunması için jüri kurulması isteniyorsa Ek-2'de verilen "Tez Jürisi Atama Formu (Form-17)" aşağıdaki hususlara uygun şekilde ikişer nüsha olarak hazırlanmalıdır. Burada çok önemli olan husus, bu evraklar hazırlanıp Anabilim Dalı Başkanlığına iletildikten 45 gün sonra tez savunma sınavı yapılabilabileceği ve tez savunma sınav tarihinin akademik takvimde belirtilen son tarihi aşmaması gerektiğidir. Aksi halde bu iki form Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından işleme alınamaz.
a) Formlar elle veya bilgisayarda doldurulabilir.
Ek-1: Tez Savunması Danışman Onayı Kabul Formu (Form-35)'de görülmekte olan,
b) Tarih yazılarak öğrenci bilgileri doldurulur ve öğrenci bilgilerinin hemen altındaki danışman kabul beyanı tez başlığı ve unvan-ad-soyad yazılarak imzalanır.
c) Danışman kabul beyanının altındaki "Önerilen Jüri Üyeleri" kısmına jüri üyelerinin unvan-ad-soyadları yazılır. Jürinin ne şekilde kurulacağı, yukarıda anılan yönetmeliğin 28/3 maddesinde belirtilmiştir.
d) En altta görülmekte olan kısım unvanı-adı-soyadı yazılarak Anabilim Dalı Başkanına imzalatılır.
Ek-2: Tez Jürisi Atama Formu (Form-17)'de görülmekte olan,
e) "Tarih" kısmına, danışman tarafından jüri kurulma talebinin Anabilim Dalı Başkanlığına iletileceği tarih yazılır.
f) Dilekçe metni kısmının altında öğrenci ve sınav bilgileri doldurulur.
g) Öğrenci bilgileri kısmının altında "Danışman" ve "Anabilim Dalı Başkanı" kısımları, ilgili öğretim üyeleri tarafından ad-soyad-unvanları yazılarak imzalanır.
h) Danışman ve Anabilim Dalı Başkanı imzalarının altında yer alan "Jüri" kısmında, öncelikle jüri kaç kişiden kurulacaksa ilgili kutucuk işaretlenerek belirtilir ve bu duyurunun A/1-c maddesine uygun düşecek şekilde önerilen asil ve yedek jüri üyelerinin bilgileri eksiksiz şekilde yazılır. Buna göre, "Unvanı, Adı, Soyadı" kısmına jüri üyelerinin unvanı-adı-soyadı, "Anabilim Dalı ve Alanı" kısmına kişinin akademik birimi ve biriminde bulunduğu bilim dalı, "Çalıştığı Kurum ve Bölümü" kısmına kadrosunun bulunduğu Yükseköğretim Kurumunun ismi, fakültesi/meslek yüksekokulu/enstitüsü ve bölümü/programı/anabilim dalı eksiksiz olarak yazılmalıdır. Örneğin üç kişiden jüri kurulması talep edilecekse, en üste danışmanın, altındaki kısımlardan ikinci ve üçüncü kısıma diğer asil üyelerin ve dördüncü ve beşinci kısıma yedek üyelerin bilgilerinin yazılması önerilir.
i) "Kontrol Eden Görevlinin" kısmına herhangi bir işlem yapılamayacaktır.
j) "ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI" kısmına herhangi bir işlem yapılmayacaktır.  
ÖNEMLİ BİLGİ: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yazısına istinaden, çevrimiçi yürütülmesi planlanan lisansüstü sınavlarda sadece bir jüri üyesi sınava çevrimiçi katılabilecektir. Diğer jüri üyeleri ve öğrenci fiilen sınava katılmak üzere aynı fiziksel ortamda bulunmalı, sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak kişisel verilerin korunmasına uygun şekilde sınav kaydı alınmalıdır.

2- Eğer tezin savunulması için jüri kurulmasi istenmişse, Form-17 ve Form-35'in ikişer nüshasına ek olarak, tezin pdf uzantılı elektronik kopyasını içeren bir adet CD, intihal raporu (Sadece raporun en sonundaki intihal yüzdelerini gösteren kısım yeterlidir ve intihal oranı yüzde 30'u aşmayan tezler savunmaya alınabilir) Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilecektir. Enstitüye herhangi bir teslim yapılmadan önce öğrenci mutlaka İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Metin NUMANOĞLU ile irtibatta olmalıdır.

3- Bu formlar ve dokümanlar Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne resmi yazı ile iletilip fiziksel olarak teslim edildikten sonra, Enstitüsü Müdürlüğü tez savunma sınav jürisinin kurulması işlemini gerçekleştirecektir. Jüri kurulması işleminden sonra öğrenci tez dosyasını jüri üyelerine 15 gün içinde ulaştırmakla yükümlüdür. Öğrenci bu aşamada mutlaka danışmanı ile irtibatta olmalı ve danışmanının yönlendirmelerine uymalıdır.

4- Jüri üyeleri mümkün olan en kısa zamanda Ek-3'te verilen "Tez Değerlendirme Kişisel Rapor (Form 19)"u aşağıdaki hususlara uygun olarak ikişer nüsha halinde hazırlamalıdır ve tez danışmanına teslim etmelidir.
a) Form sadece bilgisayarda doldurulabilir.
b) En üstteki öğrenci bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 
c) Tezin irdelenmesi kısmında sorulan sorular "Evet"-"Hayır" şeklindeki kutucuklara tıklanarak ve alttaki "Açıklama" kısmında açıklama yapılarak cevaplandırılmalıdır.
d) Formun en altı jüri üyesi tarafından unvan-isim-soyisim yazılarak imzalanmalıdır.  

B- TEZ SAVUNMA SINAVI ESNASINDA:

Enstitü Müdürlüğüne bildirilen tarih ve saatte ilgili jüri toplanarak ilgili öğrencinin sınavını gerçekleştirir. Sınavın kapsamı yukarıda anılan yönetmeliğin 28/4 ve 28/11 maddeleri ve arasındaki fıkralarda belirtilmiştir. Tez savunma sınav tarihini izleyen üç iş günü içerisinde jüri toplanarak Ek-4'te verilen "Tez Sınavı Tutanak Formu (Form 18)"nu aşağıdaki hususlara uygun şekilde iki nüsha olarak hazırlamalıdır.
a) Form elle veya bilgisayarda doldurulabilir.
b) En üstteki tarih ve öğrenci bilgileri kısımları ve bunun altındaki "SINAV TUTANAĞI" kısmı doldurulmalıdır ve jüri üyeleri ilgili kısmı imzalamalıdır.
c) "Enstitü Yönetim Kurulu Kararı" kısmına herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
d) İşlemi tamamlanan form unvanı-adı-soyadı yazılarak Anabilim Dalı Başkanına imzalatılmalıdır. 

C- TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASINDA:

1- Form-19 ve Form-18'in ikişer nüshasına ek olarak,
a) Tez savunma sınavı çevrimiçi yapıldıysa çevrimiçi kaydın elektronik kopyasını içeren bir adet CD,
b) Tezin basılı ancak ciltlenmemiş bir kopyası,
c) Tez dokümanının format kontrolü kapsamında, tez danışmanı tarafından doldurulması gereken ve Ek-5'te verilen "Tez Yazım Ön İnceleme Formu"nun bir nüshası (Form tamamen bilgisayarda doldurulmalı ve çıktı alındıktan sonra imzalanmalıdır),
Tez savunma sınav tarihini izleyen üç iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Enstitüye herhangi bir teslim yapılmadan önce öğrenci mutlaka İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Metin NUMANOĞLU ile son defaya mahsus irtibatta olmalıdır. 

2- Tez savunma sınavı sonucunda öğrenci başarılı bulunduysa, tez savunma sınav tutanağı Enstitü Müdürlüğüne bildirildikten sonra 1 ay içerisinde, 
a) 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden alacağı tez veri girişi ve yayınlama izin formunun iki nüshasını,
b) Jüri üyelerinin imzaları tamamlanmış ve
belirtilen kapağa göre ciltlenmiş tez dosyasının, Enstitü Müdürlüğüne imzalatmak için üç nüshasını (birisi öğrencide ve diğer ikisi enstitüde kalmak üzere)
c) Tez dosyasının pdf uzantılı elektronik kopyasını içeren iki adet CD'yi,
d) Öğrenci Kimliğini,
e) Ek-6'da verilmekte olan "Basılı Tez Tezlim Dilekçesi (Form 43)"nin iki nüshasını, eksiksiz doldurarak ve imzalayarak,
f) Ek-7'de verilmekte olan "İlişik Kesme Formu (Form 21)'in iki nüshasını, formda görülmekte olan imzaları tamamlayarak,
Enstitü Müdürlüğüne teslim etmelidir. Teslim işlemlerini vaktinde yapmayan öğrencinin mezuniyet belgesinin verilmeyeceği Enstitü Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.

3- Tez savunma sınavı sonucunda öğrencinin tezine düzeltme kararı verildiyse, öğrenci en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri yaptığı tezini aynı jüri önünde savunmalıdır. Öğrenci düzeltme kararı verildikten sonraki tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunduysa, bu duyurunun B, C/1 ve C/2 maddelerinde belirtilen işlemler gerçekleştirilmelidir. Bu savunma sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

4- Tez savunma sınavı sonucunda öğrenciye ret kararı verildiyse, bu duyurunun B ve C/1-a maddelerinde belirtilen işlemler gerçekleştirilir. Tez savunma sınavı sonunda ret kararı verilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

Ek:
1-
Tez Savunması Danışman Onayı Kabul Formu (Form 35)
2- Tez Jürisi Atama Formu (Form 17)
3- Tez Değerlendirme Kişisel Rapor (Form 19)
4- Tez Sınavı Tutanak Formu (Form 18)
5- Tez Yazım Ön İnceleme Formu (Form 42)
6- Basılı Tez Teslim Dilekçesi (Form 43)
7- İlişik Kesme Formu (Form 21)

Hızlı Erişim